Blog

Hoogste punt nieuwbouw Crisisopvang Micha bereikt!

Hoe gaat het in Causeni (Moldavië) met de nieuwbouw? Dit wordt heel vaak gevraagd. Het toont de grote betrokkenheid aan die er hier in Bunschoten leeft voor het werk van stichting Orhei. Via de bouwupdate op deze website, wordt er regelmatig een stand van zaken gemeld, maar niet iedereen heeft internet waardoor men deze informatie mist. “Daarom is het fijn dat we de mogelijkheid krijgen om in de ‘Bunschoter’ te vertellen dat het goed gaat met onze projecten” zegt Roel de Graaf, voorzitter van stichting Orhei. Er wordt namelijk heel hard gewerkt in Causeni aan het nieuwe project Micha (zie foto).

De start

In maart 2019 is er gestart met het bouwrijp maken van de grond dat gelegen is naast ons dagcentrum Gratia, omdat daar het nieuwe centrum Micha zou gaan verrijzen. Enkele weken geleden is het dak op het 3 verdiepingen tellende gebouw geplaatst en is men nu druk bezig om deur- en raamopeningen dicht te maken met plastic zodat de bouwactiviteiten tijdens de winter gewoon kunnen doorgaan. Het kan namelijk heel erg koud worden in Moldavië, maar tot nu toe is het weer te vergelijken met wat wij in Nederland hebben en was er tot nu toe alleen nog maar sprake van lichte vorst. Daar zijn wij heel blij mee, want het project zou door een hele strenge winter alleen maar vertragingen op kunnen lopen. In het gebouw worden momenteel elektriciteitsleidingen aangelegd en is ook de loodgieter druk bezig met het aanbrengen van water – en afvoerleidingen. Crisisopvang Micha krijgt op de eerste verdieping 10 slaapkamers, douche en toiletruimten voor het maximaal aantal te plaatsen kinderen. De wetgeving van Moldavië op dit punt schrijft voor dat er maximaal 10 kinderen geplaatst mogen worden in een dergelijk crisiscentrum. Op de begane grond komen naast een grote keuken ook nog andere ruimten waar de kinderen kunnen verblijven. Daar komen bijvoorbeeld: studieruimte, een woonkamer, was- en droogruimte en een verblijfsruimte voor de staf.

Naast het dagcentrum “Gratia” een nieuwe crisisopvang “Micha”

Nog even voor uw beeld een beschrijving over wat voor soort centrum dit gaat worden.

Stichting Orhei heeft al heel wat jaren het dagcentrum ‘Gratia’ dat in 2015 officieel werd geopend door onze eigen burgemeester Van de Groep. Het centrum bood ruimte aan kinderen uit arme gezinnen die thuis onvoldoende zorg ontvangen die een kind nu juist nodig heeft. Deze kinderen gaan wel naar school, maar krijgen van ouders (of soms grootouders) geen hulp bij het maken van het huiswerk. Ook de nodige zorg zoals; schone kleding, voeding, hygiëne en persoonlijke ontwikkeling, ontbreekt vaak. Deze specifieke zorg wordt hen nu dagelijks aangeboden in het dagcentrum Gratia waar we maximaal 60 kinderen mogen opvangen. Juist omdat dit project zo goed loopt krijgt dit lokaal, maar ook landelijk heel veel aandacht. Andere zorginstellingen komen daarom vaak over de vloer bij dagcentrum Gratia met hulpvragen over de aanpak die Gratia hanteert. Vooral de lokale overheid, politie en sociale dienst zagen dit en vroegen op een bepaald moment om overleg.

Links is Dagcentrum Gratia en rechts Crisisopvang Micha.

De hulpvraag

In dat overleg kreeg stichting Orhei de hulpvraag voorgelegd of de stichting mee wilde denken na aanleiding van een groeiend probleem in deze regio. In de letterlijk allerarmste gezinnen gaan meer zaken gruwelijk mis. Sommige kinderen in dit soort gezinnen krijgen te maken met de effecten van de armoede waarin het gezin leeft. Door werkeloosheid, geen of minimale inkomsten en de slechte woonomstandigheden voor het gezin, wordt er vaak naar de alcohol gegrepen. Niet zelden zijn kleine kinderen daar de dupe van. Zij krijgen te maken met geweld in het gezin waarbij de ouders elkaar te lijf gaan, maar ook ervaren deze kinderen het op hen uitgeoefende geweld of zelfs misbruik. De enige oplossing die de politie of maatschappelijk werkers kunnen bieden is het tijdelijk weghalen van het kind uit dat gezin en hen (met name baby’s) onder te brengen bij familie maar de grotere kinderen worden tijdelijk in een politiebureau of soms zelfs in een huis van bewaring ondergebracht. Na enkele dagen werden de kinderen dan weer naar huis gebracht en kon het feitelijk allemaal weer van voor af aan beginnen. De ouders kregen tijdens zo’n interventie wel de nodige waarschuwingen, maar ook meer dan dat konden de instanties niet aan deze situatie doen. Er bleek een grote behoefte te zijn aan een soort gezinsvervangend huis waar kinderen uit dergelijke situaties konden worden ondergebracht. Een 24/7 opvang waar kinderen tot rust kunnen komen, maar ook om niet na enkele dagen al weer te worden teruggestuurd naar huis zonder dat er ook maar echt iets gedaan werd aan de onderliggende oorzaken van genoemde problemen.

Het project: Crisisopvang Micha

Stichting Orhei heeft toen lang nagedacht over deze hulpvraag. Een groot huis bouwen voor kinderen is één ding, maar hoe gaan we die kinderen nu echt helpen? Binnen het bestuur van stichting Orhei is ook ruime ervaring aanwezig gelet op dergelijke problematiek en is er kennis aanwezig over hoe dit bijvoorbeeld in Nederland wordt aangepakt. Toen het besluit eenmaal was genomen om hulp te bieden is het bestuur opnieuw om de tafel gegaan met de overheid van Causeni en zijn er afspraken gemaakt over hoe de hulp verder uitgebreid moest gaan worden. De problematiek vraagt namelijk een integrale aanpak en het bestuur van stichting Orhei vindt het bovendien belangrijk dat er lokaal draagvlak en betrokkenheid bij de projecten is. Gezinnen die het betreft zijn vaak al bekend zijn bij maatschappelijk werk en politie. Vroegtijdige interventie kan veel narigheid voorkomen alvorens het tot huiselijk geweld gaat leiden. Daarom is in het plan van aanpak ook vastgelegd dat zodra een kind uit huis wordt geplaatst er ook direct hulp wordt gezet op de achterblijvers in het gezin. Het uit-huis geplaatste kind zal ‘normaal’ hun dagelijkse patroon blijven houden. Zij zullen naar de eigen school gaan zodat ze ook hun eigen vriendjes en vriendinnetjes blijven zien en ontmoeten. In het huis, dat straks de naam Micha gaat dragen, zal het kind maximaal 1 jaar kunnen blijven wonen of zoveel eerder wanneer de thuissituatie weer veilig is. Is dit niet het geval, dan zal de rechter daarover een uitspraak moeten doen en wordt dit eveneens in het belang van het kind gedaan omdat dit hierbij voorop staat. De kinderen die straks geplaatst worden in Micha kunnen ook, in het daarnaast gelegen dagcentrum Gratia van stichting Orhei, gebruik maken van alle faciliteiten. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding, maar kunnen daar ook met de andere kinderen spelen. Zoals het nu gaat, zal de crisisopvang Micha in mei opgeleverd en operationeel kunnen zijn.

Wie gaat dat betalen?

We bedanken de inwoners van Bunschoten en vele lokale bedrijven voor de mogelijkheid die zij ons geboden hebben dit project financieel te realiseren. Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan organisatie “De Wilde Ganzen” die ruim 1/3 van de bouwsom voor haar rekening neemt en ook het eerste jaar dat het centrum operationeel is, de exploitatie daarvan gaat betalen. De lokale overheid en de provincie van Causeni heeft toegezegd en schriftelijk bevestigd dat zij de verdere kosten voor de exploitatie voor hun rekening gaan nemen. Hiervoor is een officieel document opgesteld en door alle partijen ondertekend.

We hebben hierdoor voldoende financiële middelen om het huis te bouwen, maar voor de inrichting is nog veel geld nodig. Misschien zijn er lezers die daaraan een bijdrage zouden willen leveren of is er een club of vereniging die daar als groep iets aan willen bijdragen. Alle hulp is welkom dus neem gerust contact met ons op. Neem gerust contact op.

Related Posts