Missie

De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus Christus:

Psalm 146: 5-7 NBV

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, 6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, 7 recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.

Missie: Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.

Doelstelling

  1. Het ontplooien van evangelisatie activiteiten en het verlenen van financiële en materiële hulp aan   kansarme minderjarigen en volwassen mensen die verblijven in Moldavië.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
  4. Mensen die in een kansarme situatie verkeren en woonachtig zijn in Moldavië alle benodigde ondersteuning geven die bijdragen aan de daadkracht van de stichting.