Missie

De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus Christus:

Psalm 146: 5-7 NBV

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, 6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, 7 recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.

Missie: Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.

Doelstelling

  1. Het ontplooien van evangelisatie activiteiten en het verlenen van financiële en materiële hulp aan   kansarme minderjarigen en volwassen mensen die verblijven in Moldavië.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
  4. Mensen die in een kansarme situatie verkeren en woonachtig zijn in Moldavië alle benodigde ondersteuning geven die bijdragen aan de daadkracht van de stichting.

Hoe komen wij aan inkomsten

De stichting werft haar inkomen vanuit verschillende bronnen. Dit zijn particulieren en bedrijven die jaarlijks bijdragen als Vriend van Orhei. Daarnaast ontvangen wij van een aantal particulieren ook periodieke giften, houden jaarlijks een aantal acties waaronder een deurcollectie in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk en ontvangen giften tijdens onze jaarlijkse voedselactie.
Naast de particulieren hebben wij ook een aantal bedrijven gevonden die een jaarlijkse bijdrage leveren ter dekking van onze exploitatiekosten.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn kerken en de diaconieën van kerken.
Bijzonder daarbij te noemen is de jaarlijkse paascollecten die een aantal kerken de stichting als bestemming hebben gegeven. Daarnaast mogen wij ons ook verheugen in bijdragen van een aantal (christelijke) goede doeleninstellingen.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting is in beheer van het bestuur. Het vermogen wordt niet belegd maar gehouden op betaal- en spaarrekeningen. Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de opvang en onderwijsactiviteiten zoals die in gebouw Gratia te Causeni in Moldavië worden geëxploiteerd. Daarnaast kent de stichting een aantal bestemmingsreserves waaruit zowel de bouw als de inrichting van het gebouw Micha te Causeni worden gefinancierd.